… [hơi ấm ngày xưa]ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt

bao yêu thương như sao vội tan quá nhanh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s